پنجشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۸

بانوی بهار و تابستان


یکشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۸

باله کلید ها


پنجشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۸

زمان لرزه

انگشت متحرک می نویسد و پس از نوشتن
ادامه می دهد : پرهیز گاری و ادراکت
قادر نخواهد بود که حتی نیمی از یک خط را محو کنند
و تمامی اشکهایت نیز نخواهند توانست کلمه ای از آن را بشویند .
* پ. ن : زمان لرزه ، ‌کورت ونه گوت ، ترجمه مهدی صداقت پیام ، نشر مروارید

شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۸

بووووووووووق
حالش خوب نیست ،‌ دوز قرص هاشو اشتباهی خورده ، تازه از بیمارستان مرخص شده

چهارشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۸

فیل حرامزاده


مادر این فیل با یک هشت پا ، یک حشره نا شنا خته ، یک گربه گر ، یک طاووس پیر و چند موجود دیگر که من خبر ندارم خوابیده این هم نتیجه اش