جمعه، آبان ۰۸، ۱۳۸۸

مرد بی وطن

I don t know
abut you
but i practice
a disorganized
religion
l belong to an
unholy disorder
We call ourselves
our lady of
perpetual
astonishment
کورت ونه گوت
* پ. ن : از این متن دو ترجمه خوندم که هر دو خوب نبودند برای همین اصل متن رو گذاشتم که لذت ببرید

یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸

دوچرخه بی محتوا
دوشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۸

گربه ای در من خوابیدهپنجشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۸

دراز ترین عروس شهر

دراز ترین عروس شهر در حالی که درازترین تور شهر را بر سر داشت
با دنبا له ای به درازی یک شب
با درازترین داماد شهر ازدواج کرد
دراز ترین عروس شهر که دراز ترین دماغ شهر را داشت
وقتی می خواست دراز ترین داماد شهر را ببوسد
دماغ اش به قلب درازترین داماد شهر فرو رفت
درازترین داماد شهر شکست
سایه های روی دیوار را می گو یم
صبح به خیر

شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۸

خالکوبی 2
پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۸

خالکوبی